Opsss... Wyprzedaliśmy się!
Niedługo nowa dostawa kart i nieco odświeżone zasady dla twórców gier.

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW OD 17.05.2021

w Sklepie internetowym „Hybrid Cards” prowadzonym pod adresem hybridcards.pl  (dale: Sklep/ Sklep internetowy ) prowadzonym przez „Jacek Tomczyk Hybrid Cards” z siedzibą w Krakowie przy ul. Prosta 22/11, 30-814 Kraków Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców:
NIP: 676-012-17-87, REGON: 350693905, adres poczty elektronicznej hybcards@gmail.com

I.Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny:  hybridcards.pl
 2. Sklep Internetowy udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 3. Zamówienia w Sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Osoby składające zamówienia, o których mowa powyżej (dalej: Klienci), to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
 5. Na produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest rękojmia na zasadach obowiązujących w przepisach powszechnych.
 6. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierają podatek VAT, o ile jest należny. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić koszt dostawy w stosownej zakładce.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 9. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, pomiędzy Klientem Sklepu a Sklepem.
 11. Klient ma możliwość zakupu w Sklepie produktów, które nie zostały jeszcze wytworzone (są w trakcie produkcji lub dostawy) określane są jako „PRZEDSPRZEDAŻ” na karcie produktu. Czas dostawy uwidoczniony w opisie takiego produktu jest jedynie czasem orientacyjnym i może być wydłużony w stosunku do standardowych produktów już gotowych do sprzedaży.
 12. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:
  1. a) przeglądarki FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,
   b) ekrany o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px,
   c) używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́.

II.Składanie zamówień

 1. Podczas składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy. Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
 2. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
  1.  wyboru produktów i umieszczenia ich w tzw. „koszyku” dostępnym na stronie internetowej hybridcards.pl
  2.  zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest proszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie boxu.
 3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta podany w trakcie składania zamówienia wysyłane jest automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. Do obliczania terminów wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (Składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.
 5. Po zamknięciu zamówienia, nie ma możliwości jego modyfikacji. Jedyną możliwością jest całkowite odstąpienie od umowy i złożenie ponownego zamówienia.
 6. Nie ma możliwości łączenia zamówień.
 7. Jeżeli w zamówieniu znajdują się produkty będące w ciągłej sprzedaży oraz produkty z oznaczone jako "PRZEDSPRZEDAŻ", to zamówienie zostanie zrealizowane w momencie skompletowania wszystkich jego elementów. Czas dostawy tak oznaczonych produktów może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu.
 8. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, a klienci pragnący złożyć zamówienie przekraczające ilość opakowania zbiorczego zobowiązany jest do kontaktu pod adres hybcards@gmail.com 

III.Płatności

 1. W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 2. Sklep  przewiduje następujące formy płatności:
 3. a) przelew tradycyjny - na rachunek bankowy „Hybrid Cards” - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego „Hybrid Cards”,
  b) karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.  
  Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego„Hybrid Cards”,
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego „Hybrid Cards”.
 5. Brak wpłaty w ciągu 3 dni kalendarzowych spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone w zakładce płatności.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Sklep przetwarza dane osobowe konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO (patrz p. II / VII). 

 

IV.Koszt i czas dostawy

 1. Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski. 
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w opisie produktu. Wyjątek stanowią produkty oznaczone nazwą „PRZEDSPRZEDAŻ”, których wskazany czas realizacji jest jedynie czasem orientacyjnym.
 3. Koszty dostawy określone są cenniku dostępnym w odpowiedniej zakładce.

V.Reklamacje

W przypadku konieczności reklamacji produktów zakupionych w Sklepie  prosimy o jej złożenie wraz z reklamowanym towarem na poniższy adres w formie pisemnej : 
Jacek Tomczyk Hybrid Cards 
ul. Prosta 22/11 
30-814 Kraków 

 1. Sklep Internetowy przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep Internetowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 3. Klient może złożyć reklamację na podstawię rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności jeżeli produkt:
  1. a) nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,
   b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,
   c) nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,
   d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z czterech żądań: wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.
 6. Jeżeli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep Internetowy może odmówić spełnienia tego żądania jedynie, jeżeli żądanie Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania przez Sklep Internetowy albo w przypadku żądania naprawy – wymagałoby nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Sklep Internetowy może zaproponować inne rozwiązanie. Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu.
 9. W czasie roku od momentu wydania produktu obowiązuje domniemanie, iż wada lub jej przyczyna istniały już w momencie sprzedaży.
 10. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie z określonych w ust. 5. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres:
  Jacek Tomczyk Hybrid Cards
  ul. Prosta 22/11
  30-814 Kraków


 11. Jeżeli przedmiotem żądania Klienta jest naprawa towaru, wymiana towaru na nowy lub obniżenie ceny towaru, Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 12. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy.

VI.Odstąpienie od umowy, zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jak dokonać zwrotu dowiesz się TUTAJ.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej przed jego upływem.
 6. Sklep Internetowy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu tego oświadczenia na adres mailowy: hybcards@gmail.com Oświadczenie może zostać przesłane listem na adres:

  Jacek Tomczyk Hybrid Cards
  ul. Prosta 22/11
  30-814 Kraków


 7. Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości mailowej niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy w formie skanu.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.
 10. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu lub osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 14. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia do umowy, w tym koszty nadania przesyłki, opakowania.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest  Jacek Tomczyk Hybrid Cards siedzibą w Krakowie (30-814 Kraków), przy ul. Prosta 22/11,  NIP 676-012-17-87, REGON 350693905. 
 2. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych, z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. oraz zgodnie z Polityką prywatności, o której mowa w ust. 3.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

   

  http://hybridcards.pl/strona/polityka-prywatnosci

   

VIII.Postanowienia końcowe

 1. Spory dotyczące treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 2. Hybrid Cards ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej http://hybridcards.pl/.  Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie przez Hybrid Cards  Regulaminu nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych http://hybridcards.pl/  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 5. Konsument ma także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl